ຮູບແບບການລົງທືນພາຍໃນເຂດ ພ້ອມລາຄາຄ່າເຊົ່າປະເພດຕ່າງໆ
2022-07-08 12:00:00 来源:原创 作者:管理员 浏览人数:230 次

ຮູບແບບການລົງທຶນ

ໄລຍະເວລາ

ລາຄາ

ເງິນມັດຈຳ

ຄ່ານໍ້າປະປາ

ຄ່າໄຟຟ້າ

ຫົວໜ່ວຍKip/Kwh  ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ

ຄ່າບໍລິຫານ

ສຳປະທານທີ່ດິນ

70 ປີ

90-150 $/

5,000-20,000 $

3,244 ກີບ/m3

ບໍ່ລວມອາກອນ

l 0.4kV ເຂດທີ່ພັກອາໄສ 1-300kwh         815

l 0.4kVເຂດທີ່ພັກອາໄສ 301-400kwh       898

l 0.4kVເຂດທີ່ພັກອາໄສ401-500kwh        984

l 0.4kVເຂດທີ່ພັກອາໄສ500 kwh         1019

l 0.4kV ຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ                              1123

l 0.4kV ນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວ                               1123

l 0.4kVຫ້ອງການພາກລັດ,ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 882

l 0.4kV ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ                        816

l 0.4kV ສະຖານທີ່ບັນເທີງ                         1487

l 22kVສະຖານທີ່ບັນເທີງ                  1413

l 22kVຫ້ອງການພາກລັດ,ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 816

l 22kVຮ້ານຄ້າທົ່ວໄປ                                954

l 22kVນໍາໃຊ້ຊົ່ວຄາວ                                954

0.05 ໂດລາ/ຕາແມັດ/ເດືອນ

ເຊົ່າສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

10 ປີ

1.4 ໂດລາ//ປີ

5,000-20,000 $

3,244 ກີບ/m3

ບໍ່ລວມອາກອນ

0.05 ໂດລາ/ຕາແມັດ/ເດືອນ

ຈ່າຍເປັນປີ

20 ປີ

1.3 ໂດລາ//ປີ

30 ປີ

1.2 ໂດລາ//ປີ

ເຊົ່າໂຮງງານມາດຕະຖານ

2 ປີ-5ປີ

2 ໂດລາ//ເດືອນ

5,000 $

3,244 ກີບ/m3

ບໍ່ລວມອາກອນ

620 ກີບ/ຕາແມັດ/ເດືອນ

ເຊົ່າຫ້ອງການ

ເຊົ່າ 1 ປີຂຶ້ນໄປ

500-800

ໂດລາ/ຫ້ອງ/ເດືອນ

2,000 $

3,244 ກີບ/m3

ບໍ່ລວມອາກອນ

ບໍ່ເກັບ

ຫໍພັກພະນັກງານ

ຂະໜາດ: 4*8

ເຊົ່າ 3 ເດືອນຂຶ້ນໄປ

95-160

ໂດລາ/ຫ້ອງ/ເດືອນ

ຄ່າເຊົ່າ 1 ເດືອນ/ຫ້ອງ

3,244 ກີບ/m3

ບໍ່ລວມອາກອນ

ລວມນໍາຄ່າເຊົ່າ

ສະແກນຄີວອາໂຄດ

ເທກໂນໂລຍີ ສະຫນັບສະຫນູນ:奥远科技滇ICP备18002126号-2